หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.30.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมด้วยนางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาดการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ,น.ส.อุบลวรรณ คำลือ กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ, นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เเละนางอัญชลี ป่งเเก้ว (กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีนายอำเภอภูซาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ ของบ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08.30.น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรม ประธานกรรมการการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมด้วยนางนิชานาถ กองเเก้ว รองผู้อำนวยการกองการตลาดการท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ,น.ส.อุบลวรรณ คำลือ กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ, นายวิศิษฎ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง เเละนางอัญชลี ป่งเเก้ว (กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) ลงพื้นที่คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ โดยมีนายอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนเเละสมาชิกชุมชนร่วมให้การต้อนรับเเละพาเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวเเละกิจกรรมต่างๆ ของบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ณ สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดงานร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมคนพะเยา ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 และพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานลงพื้นที่ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา (รอบตัดสิน) พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง และนางพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอภูซาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำและประชาชนให้การต้อนรับ ณ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานลงพื้นที่ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา (รอบตัดสิน) พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด โดยมีนายวสันต์ เขื่อนแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อำเภอเชียงม่วน และนางนันทิยา ยาเจริญ พัฒนาการอำเภอเชียงม่วนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำและประชาชนให้การต้อนรับ ณ บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานลงพื้นที่ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา (รอบตัดสิน) พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด โดยมีว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ และนายประวิทย์ วงศ์ธิดา พัฒนาการอำเภอแม่ใจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำและประชาชนบ้านผาแดงให้การต้อนรับ ณ บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานลงพื้นที่ในการพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา (รอบตัดสิน) พร้อมด้วยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด โดยมีนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ และนางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำและประชาชนบ้านหนองหล่มให้การต้อนรับ ณ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา เป้าหมายเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 35 หมู่บ้าน (รอบกลั่นกรอง) วันที่2โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา@วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 -14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ออกรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ประเด็น -ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  -การจัดงานมหกรรมรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา