หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ตามโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด บ้านดอนไชย อำเภอปง

@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา จัดอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการโฮมสเตย์ ตามโครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบและการจัดการโฮมสเตย์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 คน ณ บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ต.น้ำเกี๊ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด