กองทุนแม่ของแผ่นดิน

จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมหารือคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาครั้งที่11/2562 และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา>>>พจ.พะเยาร่วมประชุมสนับสนุนการจัดเวทีชี้แจงแบบสำรวจเศรษฐกิจสังคมระดับอำเภอ/ตำบลหมู่บ้านเป้าหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ