วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

พัฒนาชุมชนพะเยา เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 ปี

1. ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมฯให้เป็นรูปธรรม งานบรรลุเป้าหมาย
2. สร้างชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้
3. พัฒนาชุมชนโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
4. ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสำนักงานทันสมัย (เน้นหนักปี 60)

เป้าประสงค์ : สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นและทันสมัย ให้เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการการใช้งาน
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับภูมิทัศน์สำนักงานทันสมัย
กลยุทธ์ที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการบริการของทุกสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครื่องมือการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : ค้นคว้าและสร้างเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ออกแบบ จัดทำคู่มือการทำงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
กลยุทธ์ที่ 2 ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ออกแบบ กระบวนการเรียนรู้เทคนิคการเข้าใจ เข้าถึงชุมชนรูปแบบใหม่ๆ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการทำงานระบบทีม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ความ Smart

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีสมรรถนะสูง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการปฏิบัติงานได้
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาใช้ค่านิยมองค์กรในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตอย่างได้ผล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ให้มีบริการที่เป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวได้ทุกสถานการณ์แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
กลยุทธ์ที่ 6 จัดมุม KM Corner ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร กลุ่ม องค์กร เครือข่ายและผู้นำชุมชนให้ก้าวทันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. บุคลากรสามารถปรับรูปแบบการปฏิบัติงานได้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้มีความรู้ และสามารถใช้ภาษาที่ 2 ได้อย่างน้อย 1 ภาษา
กลยุทธ์ที่ 2 จัดนิทรรศการเผยแพร่งานพัฒนาชุมชนในกลุ่มประเทศอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการทำงานพัฒนาชุมชนภายใต้ประชาคมอาเซียน
1. พัฒนาการจังหวัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. หัวหน้ากลุ่มงาน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย
– กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
– กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
– กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 1 ตำแหน่ง
4. พัฒนาการอำเภอ จำนวน 9 อัตรา/อำเภอ
5. นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 11 ตำแหน่ง
6. พัฒนากร จำนวน 35 ตำแหน่ง
6. เจ้าพนักงานฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง  
(Visited 1 times, 1 visits today)