โครงสร้าง/บุคลากร

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางณัชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายศวัส ศรียะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวิลาสินี กุดหอม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐกุล พรหมพฤกษ์

นักพัฒนาชุมชน

นางสุจิตรา พิเคราะห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติ ทาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรลภัส แก้วศรีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสารภี มีปาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปัณนยวรรธน์ วงศ์ไชย

นักพัฒนาธุรกิจ

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางขวัญจิตร ขาวสังข์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐวดี เชิงดอย

นักพัฒนาชุมชน

นายเอกราช บุญเรือง

นักการตลาดรุ่นใหม่

นางสาววรินทนันท์ วันชูพริ้ง

นักการตลาดรุ่นใหม่

นางสาววริศรา นนทศตนันท์

นักการตลาดรุ่นใหม่

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายศวัส ศรียะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นายธนง สุภาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภาณี ยะตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธนพร ใจยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศักดิธัช ยั่งเจริญกิจ

นักพัฒนาชุมชน

นายศิริศักดิ์ อาจคำ

นักพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางวิลาสินี กุดหอม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทองล้วน แก้วกระจ่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา คนสนิท

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวบุศรินทร์ รองนวล

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวณัฐธิดา ศิริบริรักษ์

นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวกรรณิกา เทพรักษา

นักพัฒนาชุมชน

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายโชติวุฒิ ธรรมเจริญ

พนักงานขับรถ

(Visited 1 times, 1 visits today)