โครงสร้าง/บุคลากร

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอำไพ บัวระดก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปติมาพร ตั๋นเต็ม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางมุกดา ชนกล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมันทนา เสาร์หิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปัณนยวรรธน์ วงศ์ไชย

นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอำไพ บัวระดก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรลภัส แก้วศรีทอง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสารภี มีปาน

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางขวัญจิตร ขาวสังข์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปัณนยวรรธน์ วงศ์ไชย

นักพัฒนาธุรกิจชุมชนจังหวัดพะเยา

นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางธนพร ใจยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนง สุภาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติ ทาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงคราญ วงศ์โรง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชานนท์ ใจสุภา

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา คนสนิท

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายโชติวุฒิ ธรรมเจริญ

พนักงานขับรถ

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)