โครงสร้าง/บุคลากร

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอำไพ บัวระดก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางมุกดา ชนกล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุจิตรา พิเคราะห์

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางภาณี ยะตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอำไพ บัวระดก

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรลภัส แก้วศรีทอง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสารภี มีปาน

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางขวัญจิตร ขาวสังข์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางธนพร ใจยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธนง สุภาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายกิตติ ทาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนงคราญ วงศ์โรง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชานนท์ ใจสุภา

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา คนสนิท

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวณัฐธิดา ริบริรักษ์

นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายโชติวุฒิ ธรรมเจริญ

พนักงานขับรถ

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)