โครงสร้าง/บุคลากร

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดพะเยา ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เบอร์โทร. 054-449-544 E-Mail cddphayao2018@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 081-8220428

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 081-8220415

นางสาวอัมพร ไชยโย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 081-8220436 E-Mail M_Moocd๑hotmail.com

นางวิลาสินี กุดหอม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 081-8220368

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 081-8220428

นางสาวณัฐกุล พรหมพฤกษ์

นักพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 088-2943934

นางสุจิตรา พิเคราะห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 089-9565686

นางสาวขันเงิน ตัลกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 088-2813673

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 081-8220415

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรลภัส แก้วศรีทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 089-7000932

นายปัณนยวรรธน์ วงศ์ไชย

นักพัฒนาธุรกิจ

นางสาวทัตพิชา เวียงลอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 061-4615535

นางขวัญจิตร ขาวสังข์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 0818814931

นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 083-6206750

นางสาววรินทนันท์ วันชูพริ้ง

นักพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 085-7244685

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวอัมพร ไชยโย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เบอร์โทร.081-8220436 E-Mail M_Moocd@hotmail.com

นางลภัสรดา ใจเอื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 087-1762567

นางภาณี ยะตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 086-1989827

นางธนพร ใจยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 081-7657066

นางสาวมนัสนันท์ บุญชู

นักพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 061-2930219

นายพงศ์ธวัฒน์ ใสสม

นักพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 083-4754441

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางวิลาสินี กุดหอม

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 081-8220368

นางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เบอร์โทร 081-0284334

นางสาวพัทธมน อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เบอร์โทร 064-3398889

นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เบอร์โทร 093-3241228

นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เบอร์โทร 084-5004193

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา คนสนิท

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เบอร์โทร 062-3081557

นางสาวบุศรินทร์ รองนวล

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เบอร์โทร 091-0488324

นางสาวกรรณิกา เทพรักษา

นักพัฒนาชุมชน เบอร์โทร 080-3265698

นายเนติธร โควรรณ

นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โทร 0962651552

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป เบอร์โทร 089-9974435

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน เบอร์โทร 089-9526750

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล เบอร์โทร 086-9832897

นายโชติวุฒิ ธรรมเจริญ

พนักงานขับรถ เบอร์โทร 087-6617512

(Visited 1 times, 1 visits today)