โครงสร้าง/บุคลากร

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์

พัฒนาการจังหวัดพะเยา

ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางณัชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายศวัส ศรียะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางมุกดา ชนกล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุจิตรา พิเคราะห์

ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายกิตติ ทาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรลภัส แก้วศรีทอง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสารภี มีปาน

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางขวัญจิตร ขาวสังข์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรพรรณ ใสสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัทธิดา รอดประเสริฐ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายศวัส ศรียะ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นายธนง สุภาใจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางภาณี ยะตา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

นางธนพร ใจยืน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทองล้วน แก้วกระจ่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธัญลักษณ์ อ้อยหอม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอนุสรา จันทร์ศิริ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา คนสนิท

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวบุศรินทร์ รองนวล

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวณัฐธิดา ศิริบริรักษ์

นิติกร สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายสุพันธ์ ปรีชา

พนักงานทั่วไป

นางสาวสุพรรณี วงศ์ขัติ

แม่บ้าน

นางสาววัชรี ใหม่ต๊ะ

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายโชติวุฒิ ธรรมเจริญ

พนักงานขับรถ

(Visited 1 times, 1 visits today)