รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โล่รางวัลที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2554  ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วนงาน (Internal Performmance Agreement : IPA  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

โล่รางวัล หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ในปี 2551,2552และ 2558

โล่รางวัลจังหวัดต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559

...รางวัลเชิดชูเกียรติที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้รับความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงานในรอบ 10 ปีท่ผ่านมา  ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากกลุ่มงานฯ  ฝ่าย และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ หน่วยงานภาคีการพัฒนาและเจ้าหน้าที่ บุคลากรของพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  จึงก่อเกิดผลสำเร็จ โล่รางวัลเหล่านี้..

(Visited 1 times, 1 visits today)