พัฒนากรขวัญใจชุมชน

วรวิทย์ ปันสุวรรณ พัฒนากรขวัญใจชุมชน..ของจังหวัดพะเยา

วรวิทย์ ปันสุวรรณ พัฒนากรขวัญใจชุมชน..ของจังหวัดพะเยา

..ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ทำให้ภารกิจที่เคยได้รับมอบ ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงไปตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานอยู่หลายครั้งหลายครา ทำให้ “พัฒนากร” ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง..

….แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป คือบุคลิกเฉพาะตนของพัฒนากร นั่นคือ “ความอ่อนน้อม” และ “การเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวม” และปัจจุบันบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่ง “พัฒนากร” จะต้องทำหน้าที่อย่างเร่งด่วน คือ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ “ฐานราก”ของประเทศไทย ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องใช้ความพยามยามและความสามารถ ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน..ให้สามารถพึ่งตนเองได้

..พัฒนากรขวัญใจชุมชน..ของจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ ปันสุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ….
เกิดเมื่อ 16 กรกฎาคม 2510 ปัจจุบันอายุ 50 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

พัฒนากรขวัญใจชุมชนท่านนี้..ได้ทำงานร่วมกับชุมชนจนก่อเกิดผลงานเด่นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา….คือ…
รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านปี้ ม.10 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ปี 2559
ชุมชนบ้านปี้ หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ..เป็นชุมชนที่คนในชุมชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมพึ่งพาตนเอง เป็นต้นแบบสามารถเป็นต้นแบบและขยายผลสู่หมู่บ้านอื่นๆ ได้

รางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด บ้านพระนั่งดิน ม.7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ปี 2559
บ้านพระนั่งดิน…เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีกิจกรรมชุมชนปลอดยาเสพติด โดยเน้นกิจกรรมชุมชนในการดูแล ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการชุมชนแก่สมาชิก ทั้งทางด้านส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การพัฒนาสาธารณประโยชน์… ถือได้ว่าเป็นการจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนอย่างครบวงจรตั้งแต่เกิด ไปจนถึงเสียชีวิต

รางวัลรองชนะเลิศ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 16 ปี 2558…ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ…มีการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก กลุ่ม ชุมชน จนทำให้ผลการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย.ปี 2559 ได้ระดับ 5 ดาว 7 ผลิตภัณฑ์/ ระดับ 4 ดาว 22 ผลิตภัณฑ์ / ระดับ3 ดาว 8 ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวบรวมผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอเชียงคำ แสดงและจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอำเภอเชียงคำ และที่สำคัญยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนฯ ระดับอำเภอ ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ฯ

“วรวิทย์ ปันสุวรรณ พัฒนากรขวัญใจชุมชน คนนี้..” เป็นข้าราชการหัวใจแกร่งที่มีความสามารถในการทำงานภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา “การทำงานหนักด้วยอุดมการณ์”ของนักพัฒนา เพราะมุ่งหวังที่จะสร้างให้ “ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้”ในที่สุด…{{วิดิทัศน์ผลงาน}}

(Visited 1 times, 1 visits today)