ความโปร่งใส

อาสาพัฒนาชุมชน หนังสือสั่งจ่ายเงินกู้-กทบ.-ถึง-ธนาคาร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการดำเนินงา

หนังสือสั่งจ่ายเงินกู้-กทบ.-ถึง-ธนาคาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการดำเนินงา

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสร

ระเบียบ-กขคจ.-2553

พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวี

พ.ร.บ.-วิธีการงบประมาณ-พ.ศ.-2561

ใบสมัครสมาชิกสตรี

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุ

แบบฟอร์มการร้องเรียน

แนวทางการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพ

แนวคิดสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานสารบรรณ

คูมือพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

คู่มือดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยาก

คู่มือการปฏิบัติงาน-จนท.กลุ่มออมทรัพย์_5

คู่มือการบริหารจัดการหนี้ภาคประชาชน

คู่มือการติดตาหนี้

การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุม

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

Community_Information_Radar_Analysis_2560

 

(Visited 1 times, 1 visits today)