คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่