ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา


»    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 •  มาตรา 7 (1) โครงการและการจัดการองค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่วิธีการทำงานจังหวัดพะเยา

โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ 17/2562  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

 • มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2565

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

 • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

 • มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยมาตรการการควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551

ระเบียบว่าด้วยการลาไปศึกษาเพิ่มเติมของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

»    ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา

ระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2533 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

 • มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)

แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

 • มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 – 4)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

–รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

–รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

–รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

–รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

–รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

–รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2562

–รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2562

–รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562

–รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563

–รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563

–รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563

–รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2563

–รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2563

 • มาตรา 9 (4) คู่มือ หรือคำสั่ง

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

 1. เอกสาร กข.คจ
 2. เอกสารสัมมาชีพชุมชน
 3. เอกสารสถาบันการจัดการชุมชน
 4. เอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 5. เอกสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 6. เอกสารอื่น ๆ
 7. แบบฟอร์มต่าง ๆ
 8. คลังความรู้/บทความ
 9. E-Budget for Organization Goals
 • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 • มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการ

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

 • มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด

8.1  ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
8.2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
8.3 ระเบียบขั้นตอนการให้บริการตาม พรบ.อำนวยความสะดวก


»    การประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
–  แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
–  ผลการประเมินความพึงพอใจ

 • ข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ

-ระเบียบ ก.พ.ค.

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)