@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา
>>> วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทน เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยา เกทเวย์ จังหวัดพะเยา
>>>ในการนี้นายศักดิ์ฤทธ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการ กอช.ภาคเหนือ เป็นประธานในการเปิดการประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการบูรณาการทำงานส่งเสริมการออมภาคประชาชนร่วมกัน ระหว่างกระทรวงมหาดไทย กับกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงินให้กับชาวจังหวัดพะเยา ให้มีเงินบำนาญใช้ยามเกษียณ หลังอายุ 60 ปี
>>>พร้อมกันนี้นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณและนางมุกดา อินต๊ะสาร กรรมการและสมาชิกภาคเหนือ ได้กล่าวถึงการออมที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญสำหรับสมาชิก กอช.
>>> โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ
– ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน นโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ร่วมกับ กอช. ประจำปี ๒๕๖๕
– การบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการออมกับ กอช. ในพื้นที่ และการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กอช.”
– ตอบข้อซักถามและทำแบบทดสอบและแบบประเมินหลังการประชุม (Post-Test) กองทุนการออมแห่งชาติ
☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)