@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565
>>> วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย นางสาวอัมพร ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
>>> ในการนี้มีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีการแจ้งและพิจารณาประเด็นในที่ประชุมดังนี้
————–เรื่องเพื่อทราบ——————
3.1 กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานแยกมิติ รายอำเภอ โดยจังหวัดพะเยา ได้การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมาย จำนวน 3,242 ครัวเรือน ซึ่งดำเนินการใน 5 มิติ ได้แก่ 1) มิติสุขภาพ 2) มิติความเป็นอยู่ 3) มิติการศึกษา 4) มิติรายได้ 5) มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐในพื้นที่ 9 อำเภอ
3.2 รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา (คจพ.จ.) ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แจ้งข้อสั่งการในการประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2565 ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1.หน่วยงานของท่านมีภารกิจ/ความรับผิดชอบในประเด็นปัญหามิติใดและอย่างไร
2.กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานรายมิติที่รับผิดชอบของท่านอยู่ที่ไหน จำนวนเท่าไหร่
3.ผลการดำเนินงานของท่าน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) พร้อมภาพถ่ายประกอบ
3.3 ผลการดำเนินงานของ ศจพ.อ. แยกรายอำเภอ
จังหวัดพะเยา ได้การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมาย จำนวน 3,242 ครัวเรือน แยกเป็นรายอำเภอ ได้แก่
1) อำเภอเมืองพะเยา เป้าหมาย 958 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 958 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
2) อำเภอดอกคำใต้ เป้าหมาย 644 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 644 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
3) อำเภอเชียงคำ เป้าหมาย 1,082 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 1,082 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
4) อำเภอแม่ใจ เป้าหมาย 57 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 57 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
5) อำเภอจุน เป้าหมาย 95 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 95 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
6) อำเภอปง เป้าหมาย 155 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 155 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
7) อำเภอเชียงม่วน เป้าหมาย 171 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 171 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
8)อำเภอภูซาง เป้าหมาย 11 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 11 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
9) อำเภอภูกามยาว เป้าหมาย 69 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน 69 ครัวเรือน คิดเป็น 100%
3.4. รายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย
จากระบบ TPMAP Logbook ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2565 จังหวัดพะเยา ดำเนินการบันทึกการให้ความช่วยเหลือครบ 100% เรียบร้อยแล้ว ตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 3,242 ครัวเรือน
ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 พบว่ามีจำนวนครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มขึ้นในระบบ TPMAP Logbook จำนวน 53 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เอกสารแนบ 2
รวมเป้าหมายจังหวัดพะเยาทั้งสิ้น จำนวน 3,295 ครัวเรือน
3.5 การดำเนินงานคณะทำงานย่อยภายใต้คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพะเยา
☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)