@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา การติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา การติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา
>>> วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมพร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา
>>>ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1. กลุ่มถนอมอาหารน้ำพริกเผาลำไย บ้านทุ่งเย็น หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ
2. กลุ่มผักปลอดภัยบ้านห้วยบง บ้านห้วยบง หมูที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
3. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านจำปา บ้านจำปา หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
4. กลุ่มวิสาหกิจลุ่มน้ำอิง บ้านดอกบัว หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
>>> เพี่อสนับสนุน กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ให้การขับเคลื่อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพะเยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ : ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ สู่ผู้ประกอบการชุมชน : CE และโครงการสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม “ ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย”
☆ Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พะเยา : รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)