จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. ชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร จำนวน 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน

ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวขันเงิน ตัลกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร 📸

(Visited 1 times, 1 visits today)