จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ มีประเด็นการประชุม ดังนี้ การพิจารณาเพิ่มรายชื่อ/จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา รวม ๓ กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน) จำนวน ๙๓ กลุ่ม , การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา , การนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐจังหวัดพะเยา ตามนโยบายประสานพลังประชารัฐ จังหวัดพะเยา ประจำปี ๒๕๖๕ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕) , การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีผลงานเด่น (Best practice) ภายใต้ ๕ กระบวนงาน ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ , การสนับสนุนโล่รางวัล “ PRACHARAT PHAYAO AWARD ๒๐๒๒ ” และการทบทวนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ทั้ง ๓ กลุ่มงาน เพื่อวางแผนการในการส่งเสริมและพัฒนา

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวอัมพร ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)