งหวัดพะเยา#พช.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายบำรุง สังข์ขาว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา มีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การคัดเลือกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๕ , การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ , การจัดสรรงบประมาณเงินทุนอุดหนุนและเงินหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ , การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะอนุกรรมการ ฯ ระดับจังหวัดจำนวน ๑๒ คน

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และนางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)