จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมการประชุมชี้แจงการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้เข้าพบปะและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ อาทิ สาเหตุของความไม่ถูกต้องของข้อมูลการจ้างงาน นพต. โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา มีเป้าหมายจำนวน ๑ ราย

ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)