จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฎฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อกลั่นกรองวาระการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ของทุกกลุ่มงานให้บรรลุผลสำเร็จในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยา
โดยมีประเด็น ดังนี้
– การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี ๒๕๖๕
– การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
– สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕
– เร่งรัดติดตามลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
– การเบิกจ่ายงบโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
– ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
– การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๕
– หนี้ที่มีการดำเนินคดีของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– การติดตาม และแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี ๒๕๖๔
– การติดตาม และแก้ไขปัญหาการชำระเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี ๒๕๖๕
– การดำเนินงานและการตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนของโครงการพัฒนาองค์กรประชาชน (พอป.)
– สรุปผลการส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกำหนดส่งรายงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
– การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– โครงการ “สานสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี พช.”
– โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๕
– งาน “OLYMPIC DAY 2022 “
– นำเสนอคลิปวิดีโอ
– การดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
– การจัดงาน OTOP Midyear 2022
– การดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE)
– การดำเนินโครงการสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมหลักส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม การสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด
– การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
– การรายงานผลโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
– การบริหาร จัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕

ในการนี้ผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)