จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด

เวลา 13.30 น.นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดพะเยา กล่าวรายงานโดยนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดพะเยา (OTOP Product Champion : OPC) ที่ได้ทำการคัดสรรจากผู้ประกอบการที่ส่งผลิตภัณฑ์ร่วมคัดสรร ทั้งสิ้น จำนวน 105 กลุ่ม/ราย และมีจำนวนผลิตภัณฑ์รวมจำนวน 231 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
– ประเภทอาหาร จำนวน 81 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทผ้าฯ จำนวน 70 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทของใช้ฯ จำนวน 60 ผลิตภัณฑ์
– ประเภทสมุนไพรฯ จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์

ในการนี้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาวอัมพร ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชากรพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอผู้รับผิดชอบงาน OTOP เข้าร่วมการคัดสรรฯดังกล่าว ณ ห้องพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)