จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา มีเรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 10,833,110 บาท(สิบล้านปดแสนสามหมื่นสามพันพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน), การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565, การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)