จังหวัดพะเยา>พช.พะเยา ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา เวลา 09.00 น ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานพร้อมด้วย นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค ตามโครงการ การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
📢📢 เวลา 11.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 บ้านสันปูเลย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา ที่อยู่อาศัยนายกฤษฎาพงษ์ ยอดทน โดยมีทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะผู้ตรวจราชการตามโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองพะเยา โดยมีทีมปฏิบัติการตำบล/ทีมพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะผู้ตรวจราชการตามโครงการการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองพะเยา

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นางสาวทัศนาภรณ์ จันทร์ดง พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา และที่อยู่อาศัยนายกฤษฎาพงษ์ ยอดทน บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 3 บ้านสันปูเลย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)