จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยมีนางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับและ รายงานภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีข้อสั่งการให้สรุปข้อมูลนำเสนอท่าน 3 เรื่อง ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คือ
1.สรุปข้อมูลโคก หนอง นา โมเดลพัฒนาชุมชน ปี 2564 และ2565
2.การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.การพัฒนาต่อยอดผ้าลายขอพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)