จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นและกำหนดให้มีพิธีมอบเกีบรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เป็นประจำทกปี และมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1. ประเภทพัฒนาการอำเภอ นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอภูซาง
2. ประเภทวิชาการ นางขวัญจิตร ขาวสังข์
3. ประเภทพัฒนากรขวัญใจประชาชน ได้แก่
3.1 นางสาวสุพัฒรา ช่างคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3.2 นายจารณ จามจุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3.3 นางลภัสลดา ใจเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจากการประเมินคุณลักษณะและผลการปฏิบัติงาน 5 ด้าน 100 คะแนน โดยมีการพิจารณจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1)ผลการประเมินปฏิบัติราชการ และผลงานดีเด่น 2)การประพฤติปฏิบัติตน (การครองตน การครองคน การครองงาน)

ในการนี้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิสาลินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ เข้าประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)