จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดพะเยา ได้กำหนดการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 โดยมี นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 ได้มาพบปะและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
1.การลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างพัฒนาการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมาย
2.การถ่ายทอดตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน และค่าเป้าหมายให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน
3.การดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ทั้งนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในสังกัดทุกคน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 81 คน

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)