จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ต้อนรับการเดินทางดูกิจกรรมและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา เวลา 10.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ต้อนรับการเดินทางดูกิจกรรมและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จัดอสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า สินค้าชุมชน OTOP, ผลิตภัณฑ์อัญญมณี,เครื่องปั้นดินเผา

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อาคาร

(Visited 1 times, 1 visits today)