จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและส่งเสริมกำกับดูแลสินค้า ดังนี้

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1896/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา สินค้า “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา”

ประชุมมอบนโยบายติดตามการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาคำขอตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวหอมมะลิพะเยา” และ “ข้าวก่ำล้านนา จังหวัดพะเยา”

การประชุมส่งเสริมคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา สินค้าโคขุนดอกคำใต้ เนื้อไก่กระดูกดำปง และไข่เค็มกะทิเชียงคำ

พิจารณาผลการตรวจสอบควบคุมคุณภาพและให้การรับรองผู้ผลิตสินค้า “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” เพื่อยื่นอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดพะเยา ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การพิจารณาร่างแก้ไขข้อกำหนดคุณภาพลิ้นจี่แม่ใจในประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ สข.62100120 เพื่อเสนอต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)