จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอภูกามยาว

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา แก่หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาสังคม ตลอดจนการติดตามและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา แก่หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาสังคม ตลอดจนการติดตามและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยามีภารกิจสำคัญ ดังนี้
1.ประชุมมอบนโยบายติดตามการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา
2.ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายของ ศจพ.อ. และมอบของใช้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 2 ครัวเรือน 1. นายปราโมทย์ ดวงระหงส์ บ้านเลขที่ 479 หมู่ที่9 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา2. นางวิลาวัลย์ อ่างศิลป์ บ้านเลขที่ 400 หมู่ที่9 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อำเภอภูกามยาว จำนวน 2 ครัวเรือน นายศรีคำ อินทนิล บ้านเลขที่ 97 หม่ 3 และนายมี ฟักแก้ว บ้านเลขที่ 145 หมู่ 12 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้ความสำคัญกับโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้กำลังใจทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาครัวเรือน รวมถึงได้มอบหมายทุกส่วนราชการได้บูรณาการความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา และหอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)