จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อำเภอจุน

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา แก่หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาสังคม ตลอดจนการติดตามและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน มีภารกิจสำคัญ ดังนี้
1.ประชุมมอบนโยบายติดตามการดำเนินงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา
2.ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายของ ศจพ.อ. และมอบของใช้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ราย คือ 1)นางเหมย ใจเย็น บ้านเลขที่ 13/2 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน 2) นายชัยชนะ ธนะวงค์ บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้ความสำคัญกับโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้กำลังใจทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาครัวเรือน รวมถึงได้มอบหมายทุกส่วนราชการได้บูรณาการความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลทุ่งรวงทอง ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)