จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา ร่วมประชุมชี้ Kick off KM challenge การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุม Kick off KM challenge การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มอบนโยบายการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากห้องประชุมเพื่อการตัดสินใจ(war room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยอธิบดีได้มอบแนวทางเพื่อขับเคลื่อนให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพื่อ
1.ส่งเสริมให้ทุกคนมีการจัดการความรู้ของตัวเองและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
2.ส่งเสริมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.ส่งเสริมความภาคภูมิใจและคุณค่างานพัฒนาชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้มาบรรยายในหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ และผู้แทนสถาบันการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ได้มอบแนวทาง KM challenge :การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)