จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา เข้าพบและมอบช่อดอกไม้เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแด่นายบำรุง สังข์ขาว ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม เข้าพบและมอบช่อดอกไม้เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา คนใหม่

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบช่ออดอกไม้ ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)