จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางกัญญาณัฐ ศรีใจ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ครั้งที่2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา ประเด็นขอความร่วมมือ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ดังนี้
-การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรอบการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 8,000,000 บาทและเงินอุดหนุน จำนวน 1,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 เป้าหมาย จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ร้อยละ 10 เกินกำหนดชำระ
-การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ของสตรีที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ประเภทองค์กร ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ขององค์กรสตรีที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก
-การพิจารณาให้ความเห็นชอบและกลั่นกรองโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 1,069,180 บาท

ในการนี้ นางวิสาลินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)