จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดพะเยา

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา เวลา 13.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด (รอบการประเมินที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) จังหวัดพะเยา

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)