จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อำเภอแม่ใจ

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา แก่หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจอำเภอแม่ใจ รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาสังคม ตลอดจนการติดตามและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.ประชุมมอบนโยบายติดตามการดำเนินงาน
2.ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายของ ศจพ.อ. และการนำเสนอข้อมูลครัวเรือนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับครัวเรือน จำนวน 3 ครัวเรือน
3.ติดตามผลความคืบหน้าและขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา
4.ติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเย

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)