จังหวัดพะเยา#พช.พะเยา ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล งานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งานนโยบายเร่งด่วน และจังหวัดพะเยา ให้บรรลุผลสำเร็จในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดพะเยา โดยมีประเด็นดังนี้
-การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP)
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด
-สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-การเบิกจ่ายโครงการ”โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-ผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-แผนการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565
-แผนการปฏิบัติการประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
-สรุปผลการส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม 2565 และกำหนดส่งงานประจำเดือนมกราคม 2565
-ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยลายพระราชทาน”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
-การดำเนินโครงการ การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ 9 อำเภอ ๆ ละ 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง
-การขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565
-การบันทึกข้อมูลโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล พัฒนาต่อยอดจากระบบ Big Data คือแพลตฟอร์ม “CDD EIS พกพา”
-การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
-การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (TPMAP)

ในการนี้มีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน, พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางหลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)