จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565 และมอบนโยบาย แนวทางในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยา สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยา
2.การประกาศวาระจังหวัดพะเยาในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.การตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายและการรับรองครัวเรือนที่ ศจพ.อ.ยืนยัน ในระบบเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า และ ประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetting เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (Covid-19) ของจังหวัดพะเยา อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)