จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา แก่หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจอำเภอดอกคำใต้ รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาสังคม ตลอดจนการติดตามและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.ประชุมมอบนโยบายติดตามการดำเนินงาน
2.ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายของ ศจพ.อ.
3.ติดตามผลความคืบหน้าและขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดพะเยา
4.ติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย,นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)