@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร ในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

จังหวัดพะเยามีครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพครั้งนี้ จำนวน 8 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ของจังหวัดพะเยา มิติด้านรายได้ และมีศักยภาพในการพัฒนา จากการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ทุกครัวเรือนได้แสดงความรู้สึกว่าขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ที่ให้การช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์อย่างดีเพื่อใช้ประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ช่วยสนับสนุนข้อมูลและประสานการช่วยเหลือครัวเรือนให้ได้รับการช่วยเหลือ

ในการทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ครั้งนี้ มีตัวแทนคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ จำนวน 50 คน โดยมีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ในการนี้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล เข้าร่วมพิธีและสนับสนุนการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)