จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา คศจพ.จ.) และเลขานุการ เพื่อสรุปภารกิจที่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา (ศจพ.จ.) ประเด็นในการประชุมดังนี้
-แจ้งเทศบาลเมือง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมือง (ศจพ.ทม.)
-แจ้ง ศจพ.อ. เป็นผู้แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง โดยให้นายอำเภอลงนามแต่งตั้ง และ ศพจ.ทม. แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง โดยให้ประธานกรรมการ (ศจพ.ทม.) ลงนามแต่งตั้ง พร้อมส่งสำเนาคำสั่งให้จังหวัดภายในวันที่ 12 มกราคม 2565
-ประกาศวาระจังหวัดในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-แผนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การตรวจสอบสถานะครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP ใช้แบบ ศจพ.1 สำหรับครัวเรือนเดิมที่มีอยู่ในระบบ TPMAP ปี 2562 แบบ ศจพ.2 สำหรับครัวเรือนที่ไม่มีข้อมูลในระบบ TPMAP ปี 2562 ครัวเรือนตกหล่น และกลุ่มเปราะบาง ในปี 2564 ต้องจัดทำแบบ ศจพ. 1-2 ให้ทีมปฏิบัติการตำบลนำไปบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือนในพื้นที่ เพื่อนำกลับมาบันทึกในระบบ TPMAP ในปี 2564
-การจัดตั้งทีมพี่เลี้ยง ทีมพี่เลี้ยงได้มาจากทีมปฏิบัติการฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงที่จะลงพื้นที่จัดทำแผนครัวเรือน เพื่อเสนอนายอำเภอ แต่งตั้ง โดยทีมพี่เลี้ยง 1 ทีม3-5 คน ประกอบด้วย
-ข้าราชการ
-นักศึกษา
-อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่นวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน,ผู้นำชุมชน,อาสาสมัครต่าง ๆ ,ครัวเรือนข้างเคียง

ในการนี้ นางภาณี ยะตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)