จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30  น. นายเทวา  ปัญญาบุญ  ปลัดจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564  เพื่อแจ้งข้อราชการและคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา  และแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรม:การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณภัย  โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย:การเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง อบรมฯจำนวน 2 วัน จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน

-การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2564 – 2565  แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว,  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  โดยมีประเด็นข้อหารือดังนี้

-การคาดหมาย/พยากรณ์อากาศในการเตรียมรับสถานการณ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา

-การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และภัยจากภัยหนาว ปี 2564 – 2565 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ นางอาภัสรา   ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)