จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา จัดกิจกรรม “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด/อำเภอ

ในการนี้มีนายจิระพงศ์ วางวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จากสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติด และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนของแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน จากสำนักงาน ปปส.ภาค 5

โดยมีนางขวัญจิตร ขาวสังข์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ในการจัดเวที AAR ทบทวนบทเรียนในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาวางแผนพัฒนากระบวนงานและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)