5 ธันวาคม วันดินโลก (World Soil Day)

#วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่นักปฐพีวิทยาจะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day)
ปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ในกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา”
“Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
(Visited 1 times, 1 visits today)