จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา ร่วมกิจกรรม “อาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเล็งทราย” เนื่องในวันดินโลก(World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่  3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “อาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเล็งทราย” เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบหนองเล็งทราย

ในการนางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน , ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์   ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน, นายศวัส   ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี  กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เกาะกลางน้ำหนองเล็งทราย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)