จังหวัดพะเยา # พช.พะเยา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 /2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการประชุมฯ ดังนี้
-ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
-การดำเนินงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (งบเงินกู้)
-ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปี พ.ศ. 2564
-การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา, นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า
(Visited 1 times, 1 visits today)