จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน  2564 เวลา 07.30 น. นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2564   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทั้งนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้แจ้งข้อราชการดังนี้

  1. แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย กลไกการขับเคลื่อนระดับต่าง ๆ เป้าหมายการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินการ ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ซึ่งฝ่ายเลขาจะได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งการจัดทำแผนงาน/โครงการ การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและการบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ Logbook  โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 มิติ ประกอบด้วย

-มิติด้านสุขภาพ

-มิติด้านความเป็นอยู่

-มิติด้านการศึกษา

-มิติด้านรายได้

-มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การตรวจสอบข้อมูล แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและติดตามประเมินผล 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  ระยะที่ 2 การแก้ไขปัญหา ติดตามประเมินผลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

  1. การประชาสัมพันธ์แสดงและจำหน่ายกระเช้าของขวัญของฝากช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ของกลุ่มผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการได้ทราบและอุดหนุนกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ ณ บริเวณหน้าโถง  ห้องประชุมภูกามยาว  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
(Visited 1 times, 1 visits today)