จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คส .) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพะเยา ดังนี้

-แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตามข้อสั่งการของพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

– แนวทางการพัฒนาจังหวัดพะเยา ตามแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (2561-2565) ภายใต้ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาเป็นเมืองแห่งความสุขและสุจริต (Phayao Happiness),เมืองเกษตรปลอดภัย, เมืองส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชนเชื่อมโยงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพะเยา Green City

-นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 895,100 บาท ดังนี้

1.สร้างและพัฒนากลไกเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

-กิจกรรมประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด

-กิจกรรมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย 4 ร.

  1. การส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

-กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์

-กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย

ทั้งนี้ ได้ร่วมกันทบทวน และพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา

-รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะกรรมการฯ ทั้ง 12 คณะและบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)