จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์   พัฒนาการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 9 อำเภอ รวม 30 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 14 หมู่บ้าน ขนาดพื้นที่   3 ไร่ จำนวน 16 หมู่บ้าน  เพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันของพัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมี ดร.พิธาน  ไพโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการพัฒนาชุมชน  และ ดร. อภิชาต  บัวกล้า  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดพะเยา

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายศวัส  ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี  กุดหอม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ  เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)