จังหวัดพะเยา #พช. พะเยา จัดกิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00  น. นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิด โครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย กิจกรรมมอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา   ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (กาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน การดำเนินกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย  และเพื่อประชาสัมพันธ์ และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทานฯ มอบให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1) พิธีมอบภาพแบบผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 3 ลาย คือ ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง”  ลาย “ท้องทะเลไทย” และลาย “ป่าแดนใต้” ให้แก่ พัฒนาการจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ชุด ,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 9 ชุด ,ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา จำนวน 21 ชุด

2) กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จากผู้ประกอบการทั้ง 9 อำเภอ

3) กิจกรรมแสดงและจำหน่ายของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ในเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565

4) กิจกรรมสาธิต และ WORK SHOP ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ดำเนินการ LIVE สด เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานในผู้สนใจรับทราบอย่างแพ่หลาย

ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์   วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์  ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ,นายศวัส  ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน,นางวิลาสินี  กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)