จังหวัดพะเยา#พช.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)

     วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( Zoom Cloud Meeting ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง ให้บริการฝึกอาชีพประชาชน และประชาชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการฝึกอาชีพประชาชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจ, ประธานตำบลต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหารตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
     ในการนี้ นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า
(Visited 1 times, 1 visits today)