จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมรับการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในโอกาสที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารับตำแหน่งใหม่ กล่าวรายงานโดยนายสมคิด  จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ในการนี้ นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์   ศรีราจันทร์ ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน, นางวิลาสินี  กุดหอม ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงาน พัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา หลังเก่า

(Visited 1 times, 1 visits today)