จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา ร่วมการประชุมมอบนโยบาย การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพะเยา (คจพ.จ.พะเยา) พร้อมด้วยกรรมการฯ
ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System-VCS) และผ่านระบบ VDO Streaming กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีประเด็นการประชุมมอบนโยบายฯ ดังนี้
-การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ความเป็นมาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ข้อสั่งการโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการนี้ นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายศวัส ศรียะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยาชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(Visited 1 times, 1 visits today)